โครงการ "กิจกรรมไหว้ครู และรับเสื้อกาวน์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กิจกรรมไหว้ครู และรับเสื้อกาวน์

26 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อแสดงความเคารพนบนอบ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครู

1. จัดทำโครงการกิจกรรมเสนอ 2. เขียนกิจกรรมแนวทางดำเนินการกิจกรรม 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมบุคลากรและนิสิตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตามกิจกรรม 6. ประเมินผลกิจกรรม

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนในการทำงานกับอาจารย์แพทย์และเพื่อนร่วมสายอาชีพ


-

-

ทำให้การปฏิบัติงานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ

-

มีความภูมิใจในวิชาชีพ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***