โครงการ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

12-13 พฤษภาคม 2561

ศูนยืแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. เพื่อปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกให้นิสิตเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม 2. เพื่อพัฒนาจิตและส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1. จัดทำโครงการกิจกรรมเสนอ 2. เขียนกิจกรรมแนวทางดำเนินการกิจกรรม 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมบุคลากรและนิสิตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตามกิจกรรม 5.1 กิจกรรมรับฟังคำบรรยายพระธรรมเทศนา 5.2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึก 6. ประเมินผลกิจกรรม

ปลูกจิตสำนึกในการใช้หลักธรรมะ มาประกอบในการทำงานและในการใช้ชีวิต


กิจกรรมในชุมชน

-

-

การฟังธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติธรรม เป็นการขัดเกลาจิตใจและปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***