โครงการ "กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สร้างเสริมจรรยาบรรณนิสิตแพทย์

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อให้นิสิตแพทย์มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ 1. ประชุมเรื่องการจัดทำโครงการร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานในโครงการ 2. วางแผนงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน 3. ดำเนินการติดต่อประสานงานในการขออนุญาตใช้สถานที่ 4. ปรึกษาเรื่องแผนการปฏิบัติงาน ชนิดกิจกรรมและวิธีปฏิบัติกิจกรรม 5. เขียนโครงการ และเสนอเพื่ออนุมัติ ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินผลแต่ละกิจกรรม

นิสิตแพทย์มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาจารย์แพทย์


-

-

นิสิตแพทย์มีความรักและเคารพอาจารย์

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรม
2

กิจกรรม
3

กิจกรรม
4

กิจกรรม