โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 13 มกราคม 2561

สร้างเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

1.เพื่อช่วยให้ร่างกายและสมองของคนไข้เด็กมีพัฒนาการที่ดี 2.เพื่อได้รับการผ่อนคลาย

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ 1. ประชุมเรื่องการจัดทำโครงการร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานในโครงการ 2. วางแผนงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน 3. ดำเนินการติดต่อประสานงานในการขออนุญาตใช้สถานที่ 4. ปรึกษาเรื่องแผนการปฏิบัติงาน ชนิดกิจกรรมและวิธีปฏิบัติกิจกรรม 5. เขียนโครงการ และเสนอเพื่ออนุมัติ ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินผลแต่ละกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของคนไข้ นิสิตแพทย์สามารถประเมินผลการรักษาได้ในระดับที่เหมาะสม


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรม
2

กิจกรรม