โครงการ "กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

ครั้งแรก 25 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์และความรู้อื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ อันจะส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาแพทย์ที่ดี

นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์และความรู้อื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ ส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์

นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์และความรู้อื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ อันจะส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาแพทย์ที่ดี

การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม นักศึกษาแพทย์ มีความพึงพอใจระดับดี คะแนนไม่น้อยกว่า ๔.๐


-

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้ ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความรู้ มีแนวคิดพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ มากขึ้น

-

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้ ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักว่าความรู้ทักษะทางการแพทย์นั้นสำคัญแต่ความรับผิดชอบในงานนั้นสำคัญยิ่งกว่า

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***