โครงการ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นพลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมงาน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นพลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมงาน

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมนพลักษณ์จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เข้าใจซึ่งกันและกัน มองประโยชน์ส่วนราวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตััวและเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้นิสัยและการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อให้นิสิตแพทย์เข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาในสังคม 3.เพื่อกระตุ้นและให้นิสิตแพทย์พัฒนาและแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสมัครสมานสามัคคี เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีม

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ 1. ประชุมเรื่องการจัดทำโครงการร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานในโครงการ 2. วางแผนงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน 3. ดำเนินการติดต่อประสานงานในการขออนุญาตใช้สถานที่ 4. ปรึกษาเรื่องแผนการปฏิบัติงาน ชนิดกิจกรรมและวิธีปฏิบัติกิจกรรม 5. เขียนโครงการ และเสนอเพื่ออนุมัติ ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินผลแต่ละกิจกรรม

นิสิตแพทย์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีความผู้นำมากขึ้น กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดี มีคำชมจากการปฏิบัติงานจากผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย


-

นิสิตแพทย์สามารถเรียนรู้ จากสิ่งรอบข้างมากขึ้น ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

-

สามารถเข้าไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในที่ชุมชนอย่างมีความสุข มีความเป็นกันเองในการพูดคุยกับผู้ป่วย ทำให้ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยชื่นชอบทุกครั้งที่ลงเยี่ยมชุมชน

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

โปสเตอร์กิจกรรม
2

กิจกรรมนพลักษณ์
3

กิจกรรมนพลักษณ์