โครงการ "กิจกรรมเตรียมมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด Ready to go 61"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมเตรียมมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด Ready to go 61

2-3 มิถุนายน 2561

เพิ่มความพร้อม ช่วยให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังปรับตัวจากชั้นพรีคลินิก สู่ชั้นคลินิก

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีความพร้อมและความมั่นใจก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย เพราะเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ดีขึ้นสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ กับอาจารย์แพทย์และรุ่นพี่ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ จำเป็นต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก

อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย

นักศึกษาแพทย์ ร้อยละ ๘๕ มีความมั่นใจมากขึ้นก่อนการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย


-

นักศึกษาแพทย์มีทักษะ มีความมั่นใจมากขึ้น

นักศึกษาแพทย์มีเจตคติ ที่ดีในการเป็นแพทย์ของประชาชน

นักศึกษาแพทย์ตระหนักว่าการเป็นแพทย์นั้น สำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อคนไข้

นักศึกษาแพทย์ยึดหลักการเป็นแพทย์ของประชาชนตามรอยพระราชบิดา

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***