โครงการ "โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในวันมหิดลปี 2560"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลลำปาง

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในวันมหิดลปี 2560

4 พฤศจิกายน 2560

เนื่องในวันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวาย พระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อเป็นการถวายสักการะ แสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพื่อให้แพทย์มีความพร้อม ทั้งความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น จึงได้ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเสียสละ เพื่อส่วนรวมทำประโยชน์เพื่อสังคม

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 2.เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

1.ประชุมวางแผน เตรียมกำหนดการสำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรม 2.เขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ จดหมายติดต่อโรงพยาบาลชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งกำหนดการและกิจกรรม ที่จะต้องทำ แจ้งเวียนอาจารย์แพทย์ให้ทราบถึงกำหนดการและสมัครเข้าร่วม ติดต่อยานพาหนะ ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน

การทำกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2560 ไม่ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจโดยนักศึกษาแพทย์อาจารย์และจากผู้ป่วยที่มารับบริการโดยตรง จึงถือเป็นกิจกรรมต่อยอดอันหนี่งในการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในปีหน้า เพื่อที่นำผลที่ได้มาปรับปรุงโครงการต่อไป


มีกิจกรรมฝึกการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อจะได้เป็นแพทย์ของชุมชนต่อไป

ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อจะได้เรียนรู้ มีแนวทาง ในการปฏิบัติงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต

-

เป็นกิจกรรมที่ฝึกความรับผิดขอบต่อคนในชุมชน และบ้านเกิด

เป็นกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจ ในการเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อแผ่นดีน เจริญรอยตามพระบาทขององค์สมเด็จพระราชบิดาต่อไป

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***