โครงการ "โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

21 มากราคม 2560

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลองต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ต่อไป

1 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้ออกไปปฏิบัติงาน 2 เพื่อเป็นการสร้างเสริม ปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักศึกษาแพทย์ และประเมินผลจริยธรรมทางการแพทย์ 3 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลองต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช

จัดทำการสอบ OSCE โดยมีกรณีศึกษาและสถาณการณ์จำลองด้านจริยธรรมทางการแพทย์และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับรวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับความรู้ประสบการณ์จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลองต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนต่อไป 2 นักศึกษาแพทย์มีความมั่นใจและมีศักยภาพในการไปปฏิบัติงานมากขึ้น


-

-

จัดทำการสอบ OSCE โดยมีกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลองด้านจริยธรรมทางการแพทย์และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับรวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริม ปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักศึกษาแพทย์

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)