โครงการ "โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลลำปาง

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

9 สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และแสดงความกตัญญููกตเวที ซึ่งอาจารย์แพทย์เป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ จึงได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น

1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญในพิธีไหว้ครู 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทุกคน เคารพและบูชาครูอาจารย์ที่เสียสละให้ความรู้มาโดยตลอด 3. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เห็นความสำคัญกับพิธีไหว้ครู และสืบไปรุ่นต่อรุ่น

1.ประชุมวางแผน เตรียมกำหนดการกิจกรรมที่จะดำเนินการ 2.เขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาเห็นขอบและอนุมัติ 3.ประชาสัมพันธ์ อาจารย์แพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาแพทย์เพื่อเข้าร่วยกิจกรรม 4.ดำเนินการตามโครงการ

เกิดสัมพันธภาพอันดี ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในภาพรวมต่อไป


มีศิษย์เก่า มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาแพทย์ทำงานอย่างไรให้มีความสุขในโรงพยาบาลชุมขนและ การเป็นแพทย์ที่ดีในชุมชน โดยที่จะให้แนวทางและข้อคิดในการทำงานในโรงพยาบาลชุมขน เพื่อจะได้เป็นแพทย์ที่ดีของชุมชน เพื่อชุมชนต่อไป

มีศิษย์เก่า มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาแพทย์ทำงานอย่างไรให้มีความสุขในโรงพยาบาลชุมขนและ การเป็นแพทย์ที่ดีในชุมชน โดยที่จะให้แนวทางและข้อคิดในการทำงานในโรงพยาบาลชุมขน เพื่อจะได้เป็นแพทย์ที่ดีของชุมชน เพื่อชุมชนต่อไป

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***