โครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา

18-20 สิงหาคม 2561

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดทำโครงการจิตตปัญญาศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) ภายในสังคม มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างสุขแท้ด้วยปัญญา ซึ่งการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั่วไปในหลักสูตรการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ เพื่อตอบสนองความสำคัญด้านการพัฒนานักศึกษาแพทย์

1.เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีความตระหนักรู้ (สติ) เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น อันนำไปสู่การมีหัวใจความเป็นมนุษย์ 2.เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับประสบการณ์ถูกรับฟัง ยอมรับตัวเอง และผู้อื่น 3.นำเครื่องมือจิตตปัญญา ไปใช้ในการเรียน การสอน และการทำงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มุมมอง และทัศนคติที่ดี

1. กิจกรรมกลุ่ม ปัญญา 3 ฐาน 2. อภิปรายเรื่อง คนสี่ทิศ รู้ใจเรา เข้าใจโลก 3. กิจกรรมกลุ่ม เปิดประตูใจ 4. กิจกรรมกลุ่ม ภาวนากับบทเพลง 5. กิจกรรมกลุ่ม Total Relaxation 6. กิจกรรมกลุ่ม การละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 อาจารย์แพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 วัน/คน/ปี


-

นักศึกษาแพทย์ได้มีความตระหนักรู้(สติ) เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาเพื่อรู้ตื่น(Awakening) การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning) และการเรียนรู้เพื่อจิตสำนึกใหม่ การศึกษาที่มุ่งเน้นการสำรวจภายในตนเอง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า และนำเครื่องมือจิตตปัญญา ไปใช้ในการเรียน การสอน และการทำงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มุมมอง และทัศนคติที่ดี

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

จิตตปัญญาศึกษา นศพ.ปี 4
2

จิตตปัญญาศึกษา นศพ. ปี4
3

จิตตปัญญาศึกษา นศพ.ปี4
4

จิตตปัญญาศึกษา นศพ.ปี4
5

จิตตปัญญาศึกษา นศพ.ปี4
6

จิตตปัญญาศึกษา นศพ.ปี4
7

จิตตปัญญาศึกษา นศพ.ปี4
8

จิตตปัญญา นศพ.ปี4