โครงการ "โครงการรวมพลังการสร้างเสริมสุขภาพ"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร

โครงการรวมพลังการสร้างเสริมสุขภาพ

30 กันยายน 2560

ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่ออันเนื่องมาจากพฤติกรรมและวิถีชีวิต มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่ป้องกันได้ โดยประชาชนจะต้องดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง รับประทานอาหารที่เหมาะสม ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย ควบคุมความเครียด และตรวจคัดกรองสุขภาพสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรได้รับคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพและการได้รับคำปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งควรมีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีภาวะการหยุดหายใจกระทันหันในโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาล จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการและความรู้ทางด้านการแพทย์แก่ประชาชน ทั้งทางด้านเสริมสร้างสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษา แนะนำ การรับบริจาคโลหิต ตลอดจนการให้ความรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และดูแลสุขภาพของตนเองได้ 2. เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รู้จักวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และป้องกันโรคไม่ติดต่อได้อย่างเหมาะสม

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การให้ความรู้การป้องกันโรคไม่ติดต่อ - การให้ความรู้ในวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การใช้ยา และการออกกำลังกาย 2. กิจกรรมมหกรรมสุขภาพให้กับประชาชน - เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต - ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาสุขภาพ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ


การเป็นผู้ให้นั้น ไม่จำเป็นต้องให้ด้วยสิ่งของเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการถ่ายทอดวิชาความรู้การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยหาประสบการณ์ภายนอก

มีความซี่อสัตย์ และน่าเชื่อถือในการแนะนำให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่มารับการตรวจในโครงการ

มีความตั้งใจในการที่จะให้ความรู้แก่น้องนักเรียนและประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นคนในชุมชนบ้านเกืด

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

รูปกิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ
2

กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ
3

กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ
4

กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ
5

กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ
6

กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ
7

กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ