โรงพยาบาลอุดรธานี

กฏหมายสำหรับแพทย์

23 สิงหาคม 2561

กิจกรรมบ่ายวันพุธ

เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เชิญวิทยากรทาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย

ให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน


-

-

-

-

-

เพื่อความรู้เบื่องต้นเรื่องกฎหมายสำหรับแพทย์

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย
2

ขอบคุณวิทยากร
3

ถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย