โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โครงการไหว้ครูแพทย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ประเพณีวันไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย และถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน วันไหว้ครูเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาด้วยความเมตตา ความรักและความปรารถนาดี หวังให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จึงได้จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 ได้แสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนให้ทั้งวิชาการและจริยธรรม เพื่อจะได้เป็นแพทย์ที่ดี มุ่งพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

1. เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ 2. เพื่อให้นิสิตรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ 3. เพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ดี ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดความนอบน้อมต่อผู้มีพระคุณ 4. เพื่อให้นิสิตวางแผนการทำงานและฝึกการทำงานเป็นทีม

แพทย์ใช้ทุน และนิสิตแพทย์ ได้แสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนให้ทั้งวิชาการและจริยธรรม เพื่อจะได้เป็นแพทย์ที่ดี มุ่งพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ความพึงพอใจจากการตอบแบบประเมินของนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป


-

-

-

-

นิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่ออาจารย์แพทย์ เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
2

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
3

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
4

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
5

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
6

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
7

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
8

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
9

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
10

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
11

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
12

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
13

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
14

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
15

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
16

กิจกรรมไหว้ครูแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561