โครงการ "โครงการนิทรรศการวันมหิดล"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โครงการนิทรรศการวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี

เนื่องด้วยวันมหิดลเป็นวันสำคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาและประชาชน ชาวไทยทุกคน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ทางสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติขององค์สมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1. แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2. รำลึกและเชิดชูเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 3. จัดกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 4. นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาชีพของตน 5. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1. จัดเตรียมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งจัดร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หน่วยราชการในจังหวัดพิษณุโลก และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกและเชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระราชบิดา 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความกล้าแสดงออก - ประกวดวาดภาพระบายสี - แข่งขันตอบคำถามวิชาการ 4. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. แจกแบบประเมินความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม 6. วิเคราะห์และประเมินผลของโครงการ

วิเคราะห์และประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

-

เสริมสร้างความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาชีพของตน

นิสิตได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ภาพกิจกรรมวันมหิดล
2

ภาพกิจกรรมวันมหิดล2
3

ภาพกิจกรรมวันมหิดล3
4

ภาพกิจกรรมวันมหิดล4
5

ภาพกิจกรรมวันมหิดล5
6

ภาพกิจกรรมวันมหิดล6
7

ภาพกิจกรรมวันมหิดล7
8

ภาพกิจกรรมวันมหิดล8
9

ภาพกิจกรรมวันมหิดล9