โครงการ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ชุมชน “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ชุมชน “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิชาชีพแพทย์นอกจากต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ควรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการมีความเสียสละต่อส่วนรวม บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยยึดหลักของการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกของการทำจิตอาสาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะจัดให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนตามศักยภาพที่มี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ชุมชน “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่โรงเรียนห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 2. พัฒนาทักษะ และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม 3. ฝึกความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1. ประสานงานกับโรงเรียนห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เพื่อให้นิสิตแพทย์มีโอกาสจัดกิจกรรมการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2. เสนอขออนุมัติการจัดกิจกรรม 3. นิสิตแพทย์ดำเนินการจัดกิจกรรม 4. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จากการตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ชุมชน “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”


ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกของการทำจิตอาสาเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

-

-

-

มีความเสียสละต่อส่วนรวม บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยยึดหลักของการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
2

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
3

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
4

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
5

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
6

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
7

จิตอาสาเพื่อสังคม ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก