โครงการ "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์แพทย์ชนบท CPIRD DNA"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์แพทย์ชนบท CPIRD DNA

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อัตลักษณ์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ได้แก่ Community bonded ความผูกพันกับชุมชน Passion to learn and work better การพัฒนาตนอยู่ร่ำไป Integrity ความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ Responsibility ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม ชุมชนและประเทศชาติ Dignity ความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์ของประชาชน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกจึงได้จัดโครงการปลูกฝังอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ผ่านโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์แพทย์ชนบท CPIRD DNA ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง 37 ศูนย์แพทย์ 14 มหาวิทยาลัย

1. สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ CPIRD DNA 2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์ชนบท 3. เผยแพร่ความเป็นแพทย์ชนบทให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก

นำเสนอในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ผ่านเรื่องราวของแพทย์ชนบทจากประสบการณ์จริง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ CPIRD DNA และนำมาถ่ายทอดสู่นิสิตแพทย์รุ่นต่อไป การเตรียมงาน 1. วางแผนการนำเสนอรูปแบบวิดีทัศน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เลือกสถานที่ทำกิจกรรมและติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป ไมค์ อุปกรณ์ประกอบฉาก การเตรียมคน 1. นิสิตแพทย์ชั้นปี 5 จำนวน 10 คน เป็นผู้ถ่ายทำ 2. อาจารย์แพทย์และนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 คน เป็นผู้ดูแล

แบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและนิสิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD


นำเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของแพทย์ชนบทคนดี คนเก่ง และเป็นผู้ให้ เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนของนิสิตแพทย์หลังจบไปเป็นแพทย์ชนบท

เสริมความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานให้ดีขึ้นของนิสิตแพทย์

มีต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

เกิดความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ชุมชน บ้านเกิด และประเทศชาติ หลังจากเห็นเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของแพทย์ชนบทที่ดี

เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
2

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
3

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
4

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
5

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
6

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
7

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
8

กิจกรรม CPIRD DNA ณ ท่าสองยาง จ.ตาก
9

หนังสั้นในโครงการ CPIRD DNA จัดทำโดย สโมสรนิสิต ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก https://www.youtube.com/watch?v=rEVOCEY5wDQ&feature=youtu.be