โครงการ "โครงการเรียนรู้ชีวิตหมอชนบท ณ รพ.วังน้ำเขียว"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

โครงการเรียนรู้ชีวิตหมอชนบท ณ รพ.วังน้ำเขียว

28-29 มกราคม 2560

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์จบเป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ กำหนดล่าสุดโดยแพทยสภา และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประ

1 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์โครงการฯ (CPIRD และ ODOD) ของโรงพยาบาลขอนแก่น 2 เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเรียนการสอน การประเมินผล การดำรงชีวิต ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ และเตรียมความพร้อมก่อนจบเป็นบัณฑิตแพทย์ที่จะไปปฏิบัติงาน

มีการฟังบรรยายจากผู้อำนวยการ รพ.วังน้ำเขียวซึ่งเป็นศิษย์เก่า และทำงานในโรงพยาบาลชุมชนมามากกว่า 15 ปี ถึงบทบาทแพทย์ ระบบบริการสุขภาพ ชีวิตแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชน พบปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

1. นักศึกษาแพทย์ในโครงการฯ ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความผูกพันในหมู่คณะและชนบท สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนปฏิบัติงานคงอยู่ในชุมชนชนบทได้อย่างมีความสุข 2. นักศึกษาแพทย์ในโครงการฯ ได้เรียนรู้ชีวิตหมอต้นแบบจากแพทย์รุ่นพี่


นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตของแพทย์ในชุมชน ได้สัมผัสผู้นำ ปราชญ์ในชุมชน และผู้ป่วยจริงในชุมชน

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)