โครงการ "โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561

21 กรกฎาคม 2561

เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือ ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลาย ต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้น มีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำพรรษา” โดยการถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสว่างไสว ทั้งยังเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส การให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมานาน งานทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา นับเป็นประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงสืบต่อไปชั่วกาลนาน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว งานกิจการนิสิตและสวัสดิการหอพัก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์และบุคลากรได้มีกิจกรรมทำบุญร่วมกัน ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์และบุคลากรอีกด้วย

1. เพื่อให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์และบุคลากรได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและดำรงตนอยู่ใน ศาสนาของไทยอันจะส่งผลให้มีความมั่นคงสืบต่อไป 2. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งให้มีการเรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อให้นิสิตแพทย์มีจิตใจของความเป็นผู้ให้และเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย 4. เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา - กิจกรรมฟังเทศน์

อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป ตลอดจนทำให้เกิดความสมัครสมานความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา


-

-

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของนิสิตแพทย์
2

ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อเวียนเทียนรอบอุโบสถ
3

กิจกรรมฟังเทศน์
4

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆ
5

หลังเวียนเทียนรอบอุโบสถ กราบไหว้พระขอพรเพื่อความสิริมงคล
6

ถ่ายภาพหมู่การทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา