โครงการ "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

2 เมษายน 2561

ตามที่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนและการกระจายแพทย์ เหมาะสมในพื้นที่ชนบท โดยเริ่มรับนิสิตแพทย์มาเรียนชั้นคลินิก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2560 จะมีนิสิตแพทย์จบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 28 คน ดังนั้น เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในด้านวิชาการกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาไปปฏิบัติงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมั่นคง

1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตในสถานะบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ในอนาคต 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมอันดีแก่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต 3. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีความพร้อมในการก้าวสูวิชาชีพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

- การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ เรื่อง Empathic doctor with service mind

นักศึกษาแพทย์ที่จะจบการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเองเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตต่อไป


-

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ พร้อมนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเองเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตต่อไป

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ และมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ

-

นิสิตเกิดความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ ในการที่จะปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน เจริญรอยตามพระบาทขององค์สมเด็จพระราชบิดา

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
2

การบรรยายจากวิทยากรพิเศษ หัวข้อเรื่อง Emphatic doctor with service mind
3

นิสิตแพทย์และอาจารย์แพทย์ร่วมเข้ารับฟังการบรรยาย
4

ภาพหมู่อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ที่กำลังจะจบการศึกษา