โครงการ "โครงการหมอน้อยนักพัฒนา ปีการศึกษา 2561"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โครงการหมอน้อยนักพัฒนา ปีการศึกษา 2561

11 สิงหาคม 2561

การปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อชุมชนเป็นเสมือนการวางรากฐานการดำรงชีวิตให้เยาวชนเพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต เพื่อจะได้มีความพร้อม ก่อนออกไปสู่โลกการทำงานหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประกอบอาชีพนั้น นอกจากจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญทางด้านวิชาการในการประกอบอาชีพแล้ว จิตสาธารณะถือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรมีและปฏิบัติเช่นกัน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว งานกิจการนิสิตและสวัสดิการหอพัก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จึงได้จัดกิจกรรมหมอน้อยนักพัฒนา โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ได้ทำกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์ประเภทค่ายอาสาพัฒนา โดยในการออกค่ายจะมีค่ายย่อย ๓ ค่าย คือ ค่ายสร้าง คือ การซ่อมแซมปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนให้พร้อมใช้งาน ค่ายสอน คือ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธี ค่ายสันทนาการ คือ การทำให้นักเรียนภายในโรงเรียน มีกิจกรรมร่วมกัน และทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้การแบ่งปัน รู้จักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่น และยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนิสิตแพทย์และประชาชน

๑. ให้นิสิตแพทย์ใหม่มีความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๒. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ๓. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นิสิตแพทย์ใหม่ ได้มีจิตสำนึกคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ๔. เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

- กิจกรรมการมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านเพื่อใช้ในห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน - กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย การทาสีเครื่องเล่น การท่าสีรั้วโรงเรียน - กิจกรรมฐานการให้ความรู้สุขอนามัย ประกอบด้วย ฐานที่ 1 : สอนล้างมือ 6 ขั้นตอนและแปรงฟันอย่างถูกวิธี, ฐานที่ 2 : สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ฐานที่ 3 : สอนโภชนาการ, ฐานที่ 4 : สอนกายวิภาคเบื้องต้น, ฐานที่ 5 : สอนความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก - กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 - กิจกรรมทำการ์ดวันแม่ และกิจกรรมนันทนาการ

นิสิตแพทย์เกิดจิตสำนึกคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการให้และการแบ่งปัน รู้จักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่น รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนิสิตแพทย์และประชาชนอีกด้วย


นิสิตแพทย์ได้มีความผูกพันธ์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชน

-

นิสิตแพทย์มีความซื่อสัตย์ รู้จักการให้และการแบ่งปัน ในจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ

นิสิตแพทย์มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ีดีต่อชุมชน และประเทศชาติ

นิสิตแพทย์เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ในฐานะแพทย์เพื่อแผ่นดิน

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
2

ร่วมแรงร่วมใจ ทาสีเครื่องเล่น
3

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
4

ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาโรงเรียน ทาสีกำแพงโรงเรียน
5

ฐานการเรียนรู้กายวิภาค
6

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
7

ฐานการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8

กิจกรรมทำการ์ดวันแม่
9

กิจกรรมทำการ์ดวันแม่