โครงการ "โครงการ “พี่ช่วยแนะ แบ่งปันความรู้สู่น้อง”"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการ “พี่ช่วยแนะ แบ่งปันความรู้สู่น้อง”

ธันวาคม 2560

เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวทางการดำเนินชีวิตในโรงพยาบาลชุมชน โดยมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ คำแนะนำ จากประสบการณ์ตรงของพี่ และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ๒. เพื่อสร้างความรัก ความภูมิใจในสถาบัน ๓. เพื่อพอปะระหว่างอาจารย์กับศิษย์เก่า และระหว่างแพทย์รุ่นพี่และนิสิตแพทย์รุ่นน้อง

- บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลชุมชน” โดยศิษย์เก่า

นิสิตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน


นิสิตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

-

-

เกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในชุมชน

มีความภาคภูมิใจรุ่นพี่ศิษย์เก่า เป็นแพทย์ที่ดีเจริญตามรอยพระบิดา

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตแพทย์
2

ร่วมกับบัณฑิตแพทย์
3

แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์
4

เล่าประสบการณ์การทำงานในชุมชน
5

ศิษย์เก่า