โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

: โครงการกิจกรรมไหว้ครู

กันยายน 2561

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้มีการปลูกฝังให้นิสิตแพทย์มีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงขอจัดโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕61

๑. เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ คณาจารย์ทุกท่าน และวิชาชีพ ๒. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ๓. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคณาจารย์และลูกศิษย์ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ๔. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมวันไหว้ครูของไทย

- พิธีบูชาครู - กล่าวคำบูชาครู (ตัวแทนนิสิตแพทย์) - พิธีอัญเชิญพานไหว้ครู (ตัวแทนนิสิตแพทย์ ทั้ง ๓ ชั้นปี,ตัวแทนสโมสรนิสิต) - นิสิตแพทย์นำดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาครู - กล่าวให้โอวาสแก่นิสิตแพทย์ - มอบประกาศเกียรติบัตร รางวัลครูในดวงใจ, รางวัลนิสิตแพทย์เรียนดี , จิตอาสาเด่น

นิสิตแพทย์ได้รำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ทุกท่าน และวิชาชีพ


-

-

-

-

-

อาจารย์และลูกศิษย์ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงามของไทย

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ไหว้ครู
2

ไหว้ครู
3

ไหว้ครู
4

ไหว้ครู
5

ไหว้ครู
6

ไหว้ครู
7

ไหว้ครู