โครงการ "โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

7 พฤษภาคม 2561

เพื่อเป็นการแนะนำและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตแพทย์ ในการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานระบบ กฎระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก การปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์บนหอผู้ป่วย การเรียนการสอน ตลอดจนการปรับตัวความเป็นอยู่ในหอพักนิสิตแพทย์ เพื่อให้นิสิตแพทย์สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1. เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กลุ่มงานและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน อาคารและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นิสิตแพทย์ได้รับทราบ 2. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทราบถึงข้อมูลจำเป็นพื้นฐานและกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ 3. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนและการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 4. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ การปรับตัวและการดำเนินชีวิตอยู่ในหอพัก 5. เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ความเป็นแพทย์ 6. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตแพทย์กับคณาจารย์แพทย์ผู้สอน 7. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิในวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 8. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

-วีดิทัศน์ แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์แพทยฯ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ -กล่าวให้โอวาสและยินดีต้อนรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 -แนะนำหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอน -แนะนำนโยบายด้านกิจกรรมกิจการนิสิต กฎระเบียบหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตแพทย์ได้รู้จักและทราบถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กลุ่มงานและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน อาคารและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


-

นิสิตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนและการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- นิสิตแพทย์ได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในหน้าที่ความเป็นแพทย์ - นิสิตแพทย์เกิดความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิในวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

-

-

นิสิตแพทย์ได้รู้จักและทราบถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กลุ่มงานและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน อาคารและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 4
2

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 4
3

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 4
4

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 4
5

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 4
6

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 4