โครงการ "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

5 เมษายน ๒๕๖1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับแพทย์ที่จบใหม่ ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานสถานที่ชดใช้ทุน หลังจากสำเร็จการศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแพทย์ การทำงาน และการศึกษาต่อ

1. เพื่อได้รับความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพแพทย์ สามารถวางแผนอนาคตตนเองได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อสร้างเสริมทักษะต่างๆ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์, การแก้ปัญหา, การสื่อสารให้อยู่ในใจชุมชน 3. เพื่อเป็นเกียรติสำหรับว่าที่บัณฑิตแพทย์ สร้างเจตคติที่ดีต่อการไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ชนบท และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน

-พิธีบายศรีสู่ขวัญ/ผูกข้อมือ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 -ให้โอวาสแก่นิสิตแพทย์ -กิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนเป็นแพทย์ชนบท” และมอบรางวัลของที่ระลึกแก่นิสิตชั้นปีที่6

ว่าที่บัณฑิตแพทย์ได้รับความรู้แนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานและสภาพแวดล้อมของ


เกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในชุมชน

ว่าที่บัณฑิตแพทย์ได้รับความรู้แนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานและสภาพแวดล้อมของชุมชน มุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้ต่อ

-

-

เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพแพทย์

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
2

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
3

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
4

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ขอพร
5

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ขอพร
6

กล่าวให้โอวาสนิสิตแพทย์
7

มอบใบประกาศ
8

รวมพร้อมใบประกาศ
9

งานแสดงความยินดีนิสิตแพทย์ปี 6 "ออเจ้า"
10

การแสดงจากสโมสรนิสิตแพทย์
11

กล่าวขอบคุณอาจารย์