โครงการ "โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๖"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๖

พฤษภาคม 2561

เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านการแพทย์อย่างเป็นระบบตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ได้ค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาในการเรียนเพิ่มขึ้น 3. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ สามารถปฏิบัติตัวบนตึกผู้ป่วยได้ถูกต้องและเหมาะสม สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อให้นิสิตแพทย์นำความรู้ และทักษะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย

เพื่อให้นิสิตแพทย์นำความรู้ และทักษะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย


-

1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

สามารถปฏิบัติตัวบนตึกผู้ป่วยได้ถูกต้องและเหมาะสม สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

เตรียมความพร้อมปี 6
2

เตรียมความพร้อมปี 6
3

เตรียมความพร้อมปี 6
4

เตรียมความพร้อมปี 6
5

เตรียมความพร้อมปี 6
6

เตรียมความพร้อมปี 6
7

เตรียมความพร้อมปี 6
8

เตรียมความพร้อมปี 6