โครงการ "โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๔"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๔

7 - 31 พฤษภาคม ๒๕๖1

เพื่อนิสิตแพทย์จะได้มีทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาโรคและ การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ รวมถึงการเรียนรู้ระบบการทำงานดูแลผู้ป่วยร่วมกับกลุ่มสหวิชาชีพ ซึ่งหากมีการปรับตัว และเตรียมความพร้อมที่ดีแล้วย่อมทำให้นักศึกษาแพทย์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการปฏิบัติงานด้วย

เพื่อให้นิสิตแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาทางการแพทย์ในระดับคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุข

อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มีความมั่นใจมากขึ้นก่อนการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย


-

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีความพร้อมและความมั่นใจก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย เพราะเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ดีขึ้นสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

-

สร้างพื้นฐานการเข้าใจผู้อื่นที่ดี ซึ่งมีความสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการเป็นแพทย์

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

โครงการเตรียมความพร้อมปี4
2

โครงการเตรียมความพร้อมปี4
3

โครงการเตรียมความพร้อมปี4
4

โครงการเตรียมความพร้อมปี4
5

โครงการเตรียมความพร้อมปี4
6

โครงการเตรียมความพร้อมปี4
7

โครงการเตรียมความพร้อมปี4