โครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับผู้ป่วย Workshop : communication skills for medical students"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับผู้ป่วย Workshop : communication skills for medical students

30 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารของนิสิตแพทย์ ในด้านการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ

แบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อย กำหนดให้แต่ละคนมีบทบาทแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และผู้สังเกตการณ์ สังเกตการพูดคุยตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ การแจ้งว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็ง การแจ้งข่าวร้าย บอกให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นมะเร็ง การแจ้งข่าวการเสียชีวิตแก่ญาติ การแจ้งขอตัดขาผู้ป่วยเนื่องจากติดเชื้อ การอธิบายและคุยกับญาติเรื่องเด็กเป็นไข้ชัก การแจ้งมารดาหลังคลอดว่าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม และการแจ้งเรื่องโรคธาลัสซีเมีย จากนั้นมีการให้ข้อคิดเห็นโดยอาจารย์แพทย์ แนวทางในการปรับแก้ไขการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ

ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารของนิสิตแพทย์


-

นิสิตมีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ

-

สร้างพื้นฐานการสื่อสารการสื่อสารกับผู้ป่วย

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ฟังบรรยาย
2

แบ่งกลุ่ม
3

ปิดงาน
4

แบ่งกลุ่มเข้าฐาน
5

ปิดงาน
6

ฟังบรรยาย