โครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Transformative learning to “CPIRD DNA” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Transformative learning to “CPIRD DNA” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

21-24 ตุลาคม 2559

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีการบูรณาการความรู้จากหลักสูตรที่กำหนด โดยเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งชุมชน โดยมีเจตจำนงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาแพทย์ทุกคน

3.1. เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายนักศึกษา 3.2 เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่การเป็นแพทย์ในชนบท 3.3 เพื่อเผยแพร่กลับสู่สถาบันตนเอง Transform for CPIRD DNA

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์กลุ่ม กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ เปิดวง/ check in/ ทำความรู้จัก กิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรม กิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างการทำงานเป็นทีม ถอดบทเรียนการเรียนรู้ กิจกรรมผู้นำสี่ทิศ กิจกรรม Deep listening and dialogue ดูงาน ศูนย์ค้ำคูณ เ

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของแพทย์ที่โครงการ CPIRD ต้องการให้เป็นผ่านอัตลักษณ์ CPIRD DNA นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นผู้นำ และมีเครือข่ายนักศึกษา นักศึกษาแพทย์เรียนรู้ และทัศนคติที่ดี ก่อนเข้าสู่การเป็นแพทย์ในชนบท นัก


มีการเรียนรู้ถึงการทำงานที่ชุมชนผ่านการบรรยายและศึกษางานกับแพทย์ที่ปฏิบัติจริงที่ชุมชน

-

เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมCPIRD DNA world cafe และสุนทรียสนทนาในหัวข้อ แพทย์ที่ดีมีคุณธรรมที่ฉันประทับใจ

เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมCPIRD DNA world café และสุนทรียสนทนาในหัวข้อชุมชนของฉันและสิ่งที่ฉันจะทำเพื่อชุมชนในฐานะแพทย์ของชุมชน

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)