โครงการ "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561

เพื่อศึกษา Role MODEL & Topic Discussion การศึกษาแพทยศาสตร์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อผลิตแพทย์ที่มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชน ที่มีการแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและปัญหาของชุมชน รวมทั้งการทำงานวิจัยปัญหาสุขภาพในชุมชน

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับความรู้และประสบการณ์นอกสถานที่ 2. ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3. เพื่อให้เกิดความรู้ และภูมิใจในวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

สอนการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงผู้ป่วยตามชุมชนและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวัน


ได้ปฏิบัติงานในชุมชน รู้ถึงปัญหาของชุมชน รวมทั้งวางแผนแก้ไข

เมื่อเห็นปัญหาของชุมชนแล้ว มีความต้องการที่จะทำงานเพื่อลดปัญหา

ปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ

มีความรับผิดชอบและถือปฏิบัติตามมตรฐานในการดูแลผู้มารับบริการ

นิสิตแพทย์มีความภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
2

ของที่เยี่ยมผู้ป่วย
3

เตรียมออกเยี่ยมผู้ป่วย
4

ศึกษาการแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่
5

แนะนำการออกกำลังกาย