โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการรับน้องขึ้นตึก

13 พฤษภาคม 2561

เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับนิสิตแพทย์ใหม่ที่เข้ารับการศึกษาต่อชั้นคลินิก วัตถุประสงค์เพื่อให้น้องใหม่ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิตในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์มีความสามัคคีเกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 2. เพื่อให้รุ่นพี่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง

-กิจกรรมรับน้องขึ้นตึก -กิจกรรมพี่สอนน้อง -กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส

ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป


-

นิสิตแพทย์รุ่นพี่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพื่อที่จะมาสอนนิสิตรุ่นน้องให้ได้รับความรู้ในชั้นคลินิก

-

-

-

นิสิตมีความสามัคคีในการจัดงานรับน้อง -นิสิตแพทย์รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

รับน้องใหม่
2

พาน้องขึ้นตึก
3

พาน้องขึ้นตึก
4

พี่แนะนำน้อง
5

ไหว้ศาลหลักเมือง
6

ไหว้พระประจำโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
7

พี่สอนน้อง
8

พี่สอนน้อง