โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการวันเอดส์โลก

1 ธันวาคม

วันเอดส์โลก ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้มีการกำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ และป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์นี้ไปกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ซึ่งโรคเอดส์นับได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถคิดค้นยามารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ให้หายขาด ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องหาทางรณรงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ โดยการกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และทำการเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากขึ้นในสังคมทุกระดับ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและทราบถึงวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์

1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ 3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและทราบถึงวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์

-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร -กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปทุกปี และให้ความรู้โดยมุ่งเน้นแก่กลุ่มเยาวชน และชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ


-

นิสิตได้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อจะได้มาถ่ายถอดให้ความรู้ แก่ประชาชน ได้อย่างเข้าใจ

-

จากการจัดกิจกรรมทำให้นิสิตตระหนักถึงอันตรายของโรคและควรให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วย มากยิ่งขึ้น

นิสิตได้เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริม ให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วย

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

มอบของที่ระลึก
2

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
3

กิจกรรมวันเอดส์โลก