โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการวันมหิดล

22 กันยายน 2560

เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาอภิไธย จากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” จึงได้มีการจัดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียะกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 14 ปีนั้น ได้เสริมความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันมหิดล และพระราชกรณียะกิจที่สำคัญแก่การแพทย์ไทย ของสมเด็จพระราชบิดา 2. เพื่อได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 3. เพื่อได้ฝึกความริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในคณะนิสิตแพทย์ อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ

-พิธีถวายพวงมาลาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และนิสิต -นิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” -กิจกรรมจิตอาสาออกโรงทาน

ควรจัดกิจกรรมให้มีต่อไปทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชนกหรือสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการแพทย์ไทย และอยากพัฒนาต่อยอดให้มีกิจกรรมให้ความรู้วีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป


-

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในเกิดขึ้น

-

-

นิสิตมีความภาคภูมิใจได้ให้ความรู้และความสำคัญของวันมหิดล และพระราชกรณียะกิจที่สำคัญแก่การแพทย์ไทย ของสมเด็จพระราชบิดา แก่ประชาชนทั่วไป

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

พิธีวางพวงมาลา
2

พิธีวางพวงมาลา
3

ทำบุญวันมหิดล
4

ทำบุญวันมหิดล
5

ทำบุญโรงทาน
6

ทำบุญโรงทาน