โครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวิชาชีพแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพิจิตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวิชาชีพแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561

2-4 พฤษภาคม 2561

เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้นิสิตแพทย์มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นิสิตแพทย์ สร้างวัฒนธรรมจิตสาธรณะ หรือจิตอาสา มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และแนะนำแนวทางการเรียนชั้นคลินิก

ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด 2คืน 3 วันมีการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างนิสิตและอาจารย์แพทย์ มีวิทยากรมาให้คำแนะนำในการทำงานชั้นคลินิก และการใช้ทุนหลังเรียนจบ และการทำงานร่วมกับชุมชน มีกิจกรรมให้นิสิตได้พูดคุยปรึกษาอาจารย์แพทย์

-


-ทำให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี เกิดวัฒนธรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ส่งผลต่อการทำงานเพื่อชุมชนได้

-ทำให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้นตามไปด้วย

-กิจกรรมต่างๆทำให้นิสิตแพทย์สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้และการประกอบอาชีพแพทย์

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***