โรงพยาบาลพิจิตร

โครงการหอพักทัศนารมย์

13 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทั้งบริเวณรอบๆ หอพักและภายในห้องพักให้น่าอยู่ เป็นที่น่ามองแก่ผู้พบเห็น มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน

เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นิสิตแพทย์มีความรับผิดชอบ รักษากฎระเบียบและข้อปฏิบัติของหอพัก และส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักเกิดความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีน้ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ช่วงบ่าย นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีและอาจารย์แพทย์ตรวจเยี่ยมหอพัก และมีการประเมินให้คะแนนจากการตรวจเยี่ยมและมอบรางวัล

๑. ควรสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิตแพทย์ด้วยการจัดการประกวดเรื่องความสะอาด สวยงามภายในห้องพักขึ้น ๒. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ Wifi ๓. ควรมีการแยกขยะ Recycle โดยจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ทีมอาจารย์แพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คะแนน
2

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ