โครงการ "โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพิจิตร

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

เพื่อเป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การเป็นแพทย์ที่ดี มีจรรยาบรรณ

เพื่อให้นิสิตแพทย์ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานจริง ในโรงพยาบาลชุมชน ตามโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ เพื่อชาวชนบท และเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาและคณาจารย์

-ช่วงเช้า มีการให้โอวาสแก่นิสิต และมีการบรรยายของวิทยากรในหัวข้อ“Essential and pitfall of referral cases in general practice”และ“การสื่อสารหมอมือใหม่” -ช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชาว ศศค.” -ช่วงเย็น มีการบรรยายประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพแพทย์ และมอบรางวัลของที่ระลึกแก่นิสิตชั้นปีที่6

-


-

-

มีวิทยากรมาบรรยายประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพแพทย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตที่จบออกไปมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ประธานกล่าวให้โอวาท
2

การบรรยายของวอิทยากร
3

กิจกรรมสานสัมพันธ์
4

งานเลี้ยงและมอบของที่ระลึก