โครงการ "โครงการจิตอาสาพัฒนายั่งยืน เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพิจิตร

โครงการจิตอาสาพัฒนายั่งยืน เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน ๒๕60

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระราชชนก เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน วันมหิดลจึงถือเป็นวันสำคัญของผู้ที่ประกอบวิชาชีพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาและประชาชนชาวไทยทุกคนและอันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีได้รำลึกและเชิดชูเกียรติขององค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกการเป็นแพทย์ที่ดี เกิดการมีจิตสาธารณะหรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้านการให้ความรู้ทางการแพทย์

ช่วงเช้่า- นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีได้ถวายสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงบ่าย- มีการเดินทางไปโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน และมีการมอบเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป


การเป็นผู้ให้นั้น ไม่จำเป็นต้องให้ด้วยสิ่งของเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการถ่ายทอดวิชาความรู้การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

-

-

-

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
2

ถวายพวงมาลา
3

ทำกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้แก่เด็กๆ
4

นำสิ่งของไปบริจาคให้โรงเรียน