โครงการ "กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นคลินิก"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลแพร่

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นคลินิก

16 มีนาคม 2561

งาน Bye Grand เป็นงานประเพณีที่พี่ๆและน้องๆ ในคณะจัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย นอกเหนือจากงานรับน้อง และงานขอบคุณรุ่นพี่ งาน Bye Grandถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญคือการทำให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายได้หวนระลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแพร่และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่มีทั้งความสุข และความทุกข์ปะปนกันไปตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้กล่าวคำอำลาและกล่าวความรู้สึกที่มีต่อ เพื่อนๆ และรุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างคณาจารย์ รุ่นน้อง ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่

1. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา 2. เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีผูกพันต่อสถาบัน ระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง นิสิตแพทย์ รุ่นน้อง รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ 3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกไปทำงานต่อไป

1.กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์แพทย์ที่ดีให้นิสิตแพทย์ - โดยให้อาจารย์เป็นวิทยากรพูดเรื่องการเตรียมตัวเป็น INTERN แนะนำการสร้างบุคลิก การปฏิบัติตัว การใช้คำพูดที่ดีกับผู้ป่วย และปลูกฝังความใส่ใจผู้ป่วยและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการบริการ 2.กิจกรรม Alumni Connect MEC PHRAE (ปันประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่น้อง) - โดยให้ศิษย์เก่าที่เป็น INTERN มาแบ่งปันประสบการณ์จริง จากการได้สัมผัส เรียนรู้ชีวิต บทบาทหน้าที่และคุณค่าวิชาชีพแพทย์ในระบบงานสาธารณสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

พัฒนาระบบศิษย์เก่า


-

เรียนรู้ทักษะการวางตัวให้เป็นแพทย์ที่ดีก่อนที่จะไปเป็น intern

สร้างความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของแพทย์เมื่อได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์แพทย์

หลังจากจบกิจกรรมนี้ นิสิตแพทย์จะได้กลับไปชดใช้ทุนที่บ้านเกิดหรือต้นสังกัดของทุน โดยจะได้รับการแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนต่อคนไข้ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อชีวิตคนไข้

นิสิตมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการเลี้ยงส่งจากน้องๆแพทย์เครือข่าย CPIRD เหมือนกันอย่างอบอุ่น ทำให้มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นแพทย์เพื่อประชาชน

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***