โครงการ "กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์เพื่อการเรียนในระดับชั้นคลินิก และการส่งเสริมคุณลักษณะแพทย์(CPIRD DNA)ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลแพร่

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์เพื่อการเรียนในระดับชั้นคลินิก และการส่งเสริมคุณลักษณะแพทย์(CPIRD DNA)ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

10-11 พฤษภาคม 2561

ตามที่นักศึกษาแพทย์ New track ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ ซึ่งเมื่อผ่านการเรียนการสอนในระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑-๓) ที่คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว และจะต้องมาศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔-๖) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลแพร่ โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าในการเรียนในระดับชั้นปรีคลินิกและระดับชั้นคลินิกมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการฝึกงานบนหอผู้ป่วย การใช้ชีวิตประจำวัน การมีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และอดทน ตลอกจนความแตกต่างในด้านสถานที่เรียน และที่พักอาศัย นักศึกษาแพทย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหรับตัวต่อความแตกต่างในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาต่อการศึกษาเล่าเรียนของตน หากไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ อาจนำมาซึ่งความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า หรือส่งผลต่อการเรียนได้

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนกรสอนในชั้นคลินิก - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการเรียนชั้นคลินิก - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และความเป็นนักศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีโอกาสทำกิจกรรมกับนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ เพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนนักศึกษาแพทย์รุ่นเดียวกัน - เพื่อแนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง กฎ ระเบียบต่างๆ ที่นิสิตแพทย์ต้องถือปฏิบัติ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 (แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง กฎ ระเบียบต่างๆ ที่นิสิตแพทย์ต้องถือปฏิบัติ) กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์เพื่อเรียนรู้การเป็นแพทย์ชนบทในระดับชั้นคลินิก (โดยให้ไปดูงานระบบสาธารณสุขชุมชนตัวอย่างในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและไปจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมจิตปัญญา กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับบสนุน ในพื้นที่ใกล้เคียง)

นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้ใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนวิชาแพทย์ในชั้นคลินิก การฝึกงานในหอผู้ป่วย การใช้ชีวิตประจำวัน สถานที่เรียนและที่พักอาศัย ระหว่างมาเรียนในชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่


ไปดูงานระบบสาธารณสุขชุมชนตัวอย่างในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและไปจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชนนั้นๆ

การแนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ หอผู้ป่วยต่างๆ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่นิสิตแพทย์ต้องถือปฏิบัติทำให้นิสิตสร้างความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นคลินิก

ความรู้และกิจกรรมนันทนาการที่ถ่ายทอดให้คนในชุมชน เป็นความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม

จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี หรือสร้างประโยชน์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ดีใจและภูมิใจ ที่กิจกรรมที่ทำสร้างประโยชน์ และทำคนในชุมชนมีความสุข

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***