โครงการ "โครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา

23-24 มิถุนายน 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานีจัดกิจกรรมจิตตปัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์โดยเป็นการเรียนรู้จากภายในอันเป็นหนทางของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความสุขและสามารถปรับตัวสำหรับการเรียนการสอนชั้นคลินิกได้ดีขึ้น

กิจรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม วิชชิ่งทรี รีสอร์ทจังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาแพทย์สามารถมีความสุขกับการเรียนแพทย์และมีความสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
2

รักกันๆ
3

ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จกิจกรรม
4

ทีมวิทยากร