โครงการ "ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๔"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๔

23-24 มิถุนายน 2561

ด้วย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี กำหนดจัดโครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาแพทย์

๑ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ๒ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาแพทย์ ๓ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความสุขและสามารถปรับตัวสำหรับการเรียนการสอนชั้นคลินิกได้ดีขึ้น

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ณ โรงแรม วิชชิ่งทรี รีสอร์ทจังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาแพทย์สามารถมีความสุขกับการเรียนแพทย์และมีความสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากบรรลุวัตุประสงค์โครงการสองวัน