โครงการ "พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาแพทย์ และมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาแพทย์ และมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

14 มิถุนายน 2561

สืบเนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเปิดเทอม ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดงานพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี และยึดถือเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคนไทยที่บ่งบอกถึงความอ่อนโยน นอบน้อม และความเคารพต่อผู้มีพระคุณ และมอบเกียรติบัตรกับนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษาแพทย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์แพทย์กับนักศึกษาแพทย์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการให้นักศึกษาแพทย์เห็นถึงความสำคัญ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่นักศึกษาแพทย์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์แพทย์กับนักศึกษาแพทย์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เพื่อการศึกษาเล่าเรียนต่อไปจนสำเร็จ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการไหว้ครู ให้คงอยู่สืบต่อไป เพื่อให้นักศึกษาแพทย์กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและการเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อให้อาจารย์แพทย์ที่ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาแพทย์

จัดงานพิธีไหว้ครูเพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์

๑. นักศึกษาแพทย์มีจิตสำนึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ๒. อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์อันดี ๓. นักศึกษาแพทย์มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในความเป็นแพทย์ที่ดี


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ไหว้ครู
2

ผอ.ศูนย์แพทย์และผู้ช่วย
3

ผอ.โรงพยาบาลให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์
4

ถ่ายภาพรวมกันหลังเสร็จพิธีไหว้ครู
5

มอบประกาศ อ.แพทย์ในดวงใจ
6

นักศึกษาแพทย์ในดวงใจ