โครงการ "ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

28-29 เมษายน 2561

ตามที่นักศึกษาแพทย์ Cpird และ ODOD ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งเมื่อผ่านการเรียนการสอนในระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑-๓) ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว และจะต้องมาศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔-๖) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าในการเรียนในระดับชั้นปรีคลินิกและระดับชั้นคลินิกมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการฝึกงานบนหอผู้ป่วย การใช้ชีวิตประจำวัน การมีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และอดทน ตลอกจนความแตกต่างในด้านสถานที่เรียน และที่พักอาศัย นักศึกษาแพทย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหรับตัวต่อความแตกต่างในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาต่อการศึกษาเล่าเรียนของตน หากไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ อาจนำมาซึ่งความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า หรือส่งผลต่อการเรียนได้

- เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนกรสอนในชั้นคลินิก - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการเรียนชั้นคลินิก - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และความเป็นนักศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีโอกาสทำกิจกรรมกับนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ เพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนนักศึกษาแพทย์รุ่นเดียวกัน

จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ที่เข้ร่วมโครงการมีความเข้ใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนวิชาแพทย์ในชั้นคลินิก การฝึกงานในหอผู้ป่วย การใช้ชีวิตประจำวัน สถานที่เรียนและที่พักอาศัย ระหว่างมาเรียนในชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานี


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ผอ.เปิดงาน
2

ฐานลอดถ้ำพยานาค
3

ฐานเชื่อมสัมพันธ์พี่น้อง
4

ภาพรวมกิจกรรมรับน้อง ณ ถ้ำดินเพียงดิน อ.สังคม จ.หนองคาย