โครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษาแพทย์หลักสูตรนพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

ค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษาแพทย์หลักสูตรนพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วิธีคิดโลกทัศน์ อารมณ์ และพฤติกรรมซึ่งในบางระยะก็เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้จักตนเองและผู้อื่น ในหลักสูตร"นพลักษณ์เพื่อการทำงานการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกัน อันเนื่องจากความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีคิด โลกทัศน์ พฤติกรรมต่าง ๆ

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และผู้เข้าอบรม ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการก่อรูปบุคลิกภาพโลกทัศน์ จุดยืนติดทั้งทางความคิด อารมณ์ และสัญชาติญาณของตนเอง กับเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่มีลักษณ์ต่างกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง และคนอื่นอย่างถึงแก่น และร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันศูนย์แพทย์ฯให้มีคุณภาพมากขึ้น และช่วยให้เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง อักทั้งกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ง่ายขึ้น

จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เข้าร่วม กิจกรรม ๑๐๐%

๑ นักศึกษาสามารถเรียนรู้และความเข้าใจผ่านการค้นหาบุคลิกภาพ ๒ นักศึกษาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นกลุ่ม ๓ นักศึกษาสามารถเติบโตจากภายในทำให้ลดความทุกข์ ความขัดแย้งในชีวิตส่วนตัวและการงาน


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***