โครงการ "โครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2560"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเชียงราย

โครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2560

27 มกราคม 2561

ปัจจุบันนี้บทบาทของแพทย์กับประชาชนในชุมชนนั้นดูห่างเหินกันมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเจริญทางด้านวัตถุนิยม ประกอบกับผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมากขึ้น จึงทำให้บทบาทของแพทย์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชนบทหรือออกช่วยเหลือประชาชนในชนบทลดน้อยลง สโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนในท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์กับสังคม และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์รู้จักการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกเหนือจากบทบาททางสาธารณสุข

1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีจิตสำนึก ความเสียสละและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้นำประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนาตัวเอง 3. เพื่อบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการดูแลรักษาคนในชุมชนชนบท 4. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีพ ของคนในสังคมชนบท 5. เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารทั้งกับคนไข้และประชาชนในชุมชน 6. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความสามัคคีและร่วมมือทำงานเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 7. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม 8. เพื่อสร้างเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของนักศึกษาแพทย์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนเองสืบต่อไป 9.เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เป็นแบบอย่างในด้านการดูแล รักษา และส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

1. ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ(OPD)ให้กับประชาชน (วัยกลางคน - ผู้สูงอายุ) 2. สร้างเสริมสุขอนามัยให้กับเด็กและเยาวชน 3. สร้างเสริมการป้องกันในเรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชน 4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชน

-นักศึกษาแพทย์ผู้ทำกิจกรรมได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ -ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดกิจกรรม


-ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์รู้จักการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

-

-

-นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชน
2

ตรวจผู้ป่วยนอก ทั้งในส่วนของการคัดกรอง ซักประวัติ จัดลำดับคิว ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
3

1. การฝึกตรวจผู้ป่วยนอก ทั้งในส่วนของการคัดกรอง ซักประวัติ จัดลำดับคิว ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
4

การจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กวัยเรียน ในวัยเด็กโต พบปัญหาในเรื่องเพศศึกษา ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร
5

จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กวัยเรียน ในวัยเด็กเล็ก จะพบปัญหาในเรื่องของสุขภาวะต่างๆ
6

จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กวัยเรียนในวัยเด็กเล็กจะพบปัญหาในเรื่องของสุขภาวะต่างๆ
7

ค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2561