โครงการ "เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด

10 - 11 มิถุนายน 2560

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เป็นช่วงชั้นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของนักศึกษาแพทย์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีความพร้อมและความมั่นใจก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย เพราะเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ดีขึ้นสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ ๒. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ กับอาจารย์แพทย์และรุ่นพี่ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ จำเป็นต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก

อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย

ตัวชี้วัด ๑. นักศึกษาแพทย์ ร้อยละ ๘๕ มีความมั่นใจมากขึ้นก่อนการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย ๒. การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม นักศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจระดับดี คะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๗


-

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีความพร้อมและความมั่นใจก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย เพราะเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ดีขึ้นสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

-

สร้างพื้นฐานการเข้าใจผู้อื่นที่ดี ซึ่งมีความสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการเป็นแพทย์

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***