โครงการ "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก(สายใยสัมพันธ์สวนดอกสู่เชียงราย) ประจำปีการศึกษา 2560"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเชียงราย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก(สายใยสัมพันธ์สวนดอกสู่เชียงราย) ประจำปีการศึกษา 2560

3-5 พฤศจิกายน 2560

การมาศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) โดยย้ายจากการเรียนภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ระบบการเรียนการสอน เช่น ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาโรคและ การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ รวมถึงการเรียนรู้ระบบการทำงานดูแลผู้ป่วยร่วมกับกลุ่มสหวิชาชีพ ซึ่งหากมีการปรับตัว และเตรียมความพร้อมที่ดีแล้วย่อมทำให้นักศึกษาแพทย์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการปฏิบัติงานด้วย

1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ระบบการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในระดับชั้นคลินิกเบื้องต้น เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์เยี่ยมชมระบบการทำงานในโรงพยาบาล และระบบการดูแลผู้ป่วยจริงบนหอผู้ป่วย 2. บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำหัตถการทางคลินิกเบื้องต้น 3. ฝึกทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย 4. สาธิตวิธีการจัดสอบเสมือนจริง (OSCE) 5. กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 6. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิตในการเรียนชั้นคลินิก

1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นคลินิก 2. นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


-

ได้มาเรียนรู้และสัมผัสผู้ป่วยจริง นอกจากการเรียนบรรยายของชั้นพรีคลินิก สร้างเสริมและปลูกจิตสำนึกของการเป็นแพทย์ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

-

-

-

กิจกรรมสร้างความพร้อมในการเรียนชั้นคลินิก

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ค่ายสายใยสวนดอกสู่เชียงราย
2

ค่ายสายใยสวนดอกสู่เชียงราย
3

ทัศนศึกษาหอแห่งแรงบันดาลใจ ดอยตุง
4

กิจกรรม Intensive clinical skill
5

กิจกรรม Intensive clinical skill
6

กิจกรรม Intensive clinical skill