โรงพยาบาลราชบุรี

PAL - ACLS

25 พ.ค. 60

ศูนย์แพทย์ฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกทำหัตถการ จึงได้จัดการเรียนการสอน PAL - ACLS ขึ้น

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความรู้ ความมั่นใจ ในการทำหัตถการในผู้ป่วย

จัดเป็นสถานี มีอาจารย์ที่มีความชำนาญ (จากศิริราชและราชบุรี) มาจัดสอน

มีการประเมินผล โดย อาจารย์ที่จัดสอนทุกสถานี


-

นักศึกษาแพทย์มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

-

-

ตั้งใจมั่นฝึกฝน เพื่อออกมาดูแลประชาชนของพระราชาด้วยความรับผิดชอบสูงสุด

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ฝึกทำหัตถการกับหุ่น
2

ฝึกหัตถการกับหุ่น