โครงการ "กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก

1.เพื่อช่วยให้ร่างกายและสมองของคนไข้เด็กมีพัฒนาการที่ดี 2.เพื่อได้รับการผ่อนคลาย

08.00 น. – 08.30 น. -ลงทะเบียน 08.30 น. – 08.45 น. -พิธีเปิดอบรม 09.00 น. – 12.00 น. -บรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก” -กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก” 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – 16.00 น. -กิจกรรม “สาธิตการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ” -กิจกรรม “บ้านของฉัน”

-


ส่งเสริมสุขภาพกับคนไข้

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรมดนตรีบำบัดและสร้างเสริมพัฒนาการ