โครงการ "วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคาม"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคาม

24 ตุลาคม 2560

วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จ้ังหวัดมหาสารคาม

รับสมัครจิตอาสา เข้าร่วมงานและโครงการต่างๆ ของจังหวัด ให้นักศึกษาม่ีส่วนร่วมและรู้จักการเสียสละ จิตอาสา


-

-

-

มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ชุมชน บ้านเกิด และประเทศชาติ

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

งานวันมหิดล
2

งานวันมหิดล